Barn och elevombudsmannen

I Sigtuna kommun arbetar alla skolor och förskolor med trygghet och likabehandling på ett systematiskt sätt för att främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Förskolors och skolors klimat ska präglas av förtroendefulla och öppna relationer. Om en skola eller förskola brister i detta arbete kan man höra av sig till barn- och elevombudsmannen, som alltid utgår från barnens och elevernas rättigheter, med tydligt fokus på deras bästa.

Barn- och elevombudsmannen ingår i den centrala barn-och elevhälsan.

Kontakta därför barn- och elevombudsmannen om du som elev eller förälder har synpunkter. Hon kan ge dig stöd och information om barns och elevers rättigheter inom området förskola och grundskola. Barn- och elevombudsmannen har, liksom annan personal inom för- och grundskola, tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.

Heidi Haferkamp , 08 597 83303

Heidi.haferkamp@sigtuna.se