Trafikdialogen Vt 2018

Dokumentation Seminarium 1 Steningehöjdens skola och förskola

Huvudsyftet med Seminarium 1 var att göra en probleminventering och föra en diskussion kring problem med den fysiska miljön i området, trafiksituationen och elevernas skolvägar, med barnens bästa för ögonen.

Problemanalysen kommer att användas vid Seminarium 2, då vi ska arbeta med lösningar och planer för att förbättra miljön runt skolan.

Närvarande var 20 personer som representerade: • Skolledning och personal på Steningehöjdens skola • Skolledning och personal på förskolan Silverskatten • Föräldrar på skolan respektive förskolan, boende i området • Tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret och Barn- och ungdomsförvaltningen, Sigtunahem • Komfast fastighetsbolag • Arriva SL buss • Förtroendevalda Bygg- och trafiknämnden Seminariet leddes av Lotta Trosell från företaget Acumenta.

Förväntningar  Inledningsvis inventerades de förväntningar som finns bland deltagarna på det förestående arbetet. Deltagargruppen förväntar sig: • Ta till mig frågorna • Orolig för olyckor • Fokus på barnen • Få ta del av vad som är problem • Lösa problemet med avlämning • Hastigheten vid skolan • Något måste hända • Säkerheten • Lyssna in de som bor och verkar här • Beteendet • Att det ska bli en bra process

2

• Allas röster ska bli hörda • Producera det bästa för barnen • Jobba fram beslut • Lösa parkeringsproblemen för personalen • Att det ska bli en säker skolväg för barnen  • Att kunna cykla och gå säkert till skolan • Lösa kaos på morgonen • Stojigt på bussen • Barn springer • Lösa kaos refugen • Finna en realistisk lösning Inventering av problemställningar Probleminventeringen gick till så att varje deltagare skrev ner ett problem per lapp. Instruktionen var att uttrycka problemen som negativa tillstånd, inte som avsaknad av en lösning.

Därefter presenterades och diskuterades problemställningarna och hängdes upp på väggen.  Problemanalysen Lotta Trosell har sorterat de problemlappar som deltagarna i gruppen formulerade under seminarium 1. Problemen har grupperats/rangordnats. Detta för att kunna analysera orsakssambanden för att försöka finna lösningar på grundproblemen. I bilaga Problemanalys (sid 3–5) presenteras grupperna under rubrikerna: • Planering • Beteende • Parkering • Underhåll

Till nästa gång Uppgiften inför Seminarium 2 den 19 februari är att förankra problemanalysen som byggdes upp vid det första seminariet. Förankringen handlar om att visa problemanalysen för dem man själv representerat under mötet (kolleger, andra föräldrar), förklara hur samtalet gick och fråga om andra har något att tillägga. Eventuellt görs justeringar utifrån de synpunkter som framkommer.

3

Engagemang och deltagande Det är av stor betydelse att ni som deltog vid det första seminariet är med och fortsätter arbetet under det andra seminariet. Vi hoppas också att de som hade förhinder att närvara vid detta första tillfälle kan ansluta vid seminarium 2.

Det är värt att minnas att vi ännu bara är halvvägs, mitt uppe i processen. Vid seminarium 2 ska vi anta utmaningen att finna lösningar på inventerade problem och tillsammans arbeta fram kreativa förslag.

Vi ses den 19 februari igen! Steningehöjdens skola, matsalen klockan 18.30 – 21.00

Stadsbyggnadskontoret bjuder på kaffe/te och smörgås under kvällen. 2018-01-22 Lotta Trosell